طراحی لوگو و هویت بصری پلی اتیلن کشاورز

لوگوتایپ پلی اتیلن کشاورز در سال ۱۳۹۳ طراحی شده و ترکیبی از یک نشان تصویری و یک نشان نوشتاری می باشد. در طراحی نشان سعی شده نمایی جدید از لوله نشان داده شود و نشان تصویری هم با ساختاری منسجم و مدرن تداعی کننده فعالیت شرکت است.
نشان های تجاری نیازمند اصول و مبانی واحدی اســت تا اثر به جای مانده در ذهن مخاطبین در هر کجا و هر رسانه ای مشابه و همانند باشد.
در این نشانه نیز، تصوصی و نوشته حتما باید درجـای مورد نظر و با همین ترکیب و همین اندازه مورد استفاده قرار گیرد.