طراحی نشانه دفتر کارگزاری ابنیه و بافت های تاریخی شهر اصفهان

کلیت نشانه دفتر خدمات کارگزاری ابنیه و بافت های تاریخی شهر اصفهان از یک نماد تاق قوس سنتی تشکیل شده که این نوع تاق ها از زمان تیموری در اصفهان شروع شده و در صفوی به اوج رسیده و هم اکنون نیز به عنوان اصلی ترین نماد معماری اصفهان استفاده و شناخته میشود.
سه رنگ پیشنهادی برای نشانه متشکل از آبی فیروزه ای، آبی لاجوردی و زرد طلایی یا کرم است که سه رنگ اصلی تداعی کننده شهر اصفهان هستند.
تکرار چهار نماد تاق قوس به عنوان چرخش کار و ارتباط میان طرفین معامله که کار اصلی کارگزار است تعریف شده. بافت و در هم تنیده شدن خطوط به معنای اصلاح ساختار و احیا و سازماندهی میباشد و همان احیا، مرمت و ساماندهی بافت و ابنیه تاریخی را بیان می کند.
همچنین در علم گرافیک مربع نماد زمین و دایره نماد آسمان است. مربع بیانگر استحکام، ثبات و سکون است. مربع به مکان اشاره دارد و برای نشان دادن محل و مرکزی که در آن فعالیتی انجام می شود استفاده شده است.