طراحی لوگو و ست اوراق اداری آرد انوشیروان

انوشیروان بزرگترین پادشاه ساسانی بوده و نشان سیمرغ نشان رسمی شاهنشاهی ساسانیان بوده است. به همین دلیل از طرح سیمرغ برای طراحی لوگو الهام گرفته شد.
سیمرغ پرنده ای دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. سیمرغ مظهر خرد تمام و بی نقص است استفاده از نقش سیمرغ با ترکیب دانه های گندم به شکلی مدرن در حالت پرواز بیانگر سرعت و دقت در کنار قدمت مجموعه می باشد. ضمن اینکه جلوه بصری خاصی به نشانه داده و باعث منحصر به فردی در بین رقبا و در نتیجه ماندگاری در ذهن می شود.