طراحی نشانه آتیه

نماد تاق قوس یکی از قدیمی ترین نمادهای شهر اصفهان است و ضمن اشاره به هویت فرهنگی شهر، نمایانگر حمایت و حفاظت می باشد و محلی برای رشد و تعالی را نشان می دهد.

تقارن حاکم بر ترکیب بندی نیز، تاکید بر هویت ایرانی مجموعه دارد. خطوط عمودی به کار رفته در طرح ضمن اینکه کلمه آتیه را نمایش می دهند بیانگر حس جوانه های در حال رشد و مورد حمایت است. ضمن اینکه در علم گرافیک خطوط بلند و کشیده به معنی طلوع آفتاب می باشد و نمایانگر علم و ظهور دانش است.
این نشانه در سال ۱۳۹۷ طراحی و اجرا گردیده است.