طراحی نشانه دبستان پرواز

نشانه آمادگی و دبستان پرواز در سال ۱۳۹۷ طراحی و اجرا گردیده است.
در این نشانه شکل پرنده در نگاه اول یاد آور حس پرواز می باشد که اسم موسسه را نشون میدهد ولی در معنا، نمادی از به اوج رسیدن، رشد و شکوفایی و انتقال پیام است.

کتاب هم که بیان کننده علم و دانش می باشد و ترکیب این دو تصویر با هم به نوعی دعوت به علم آموزی میکند و پویایی و شکوفایی را همزمان نشون میدهد که فلسفه اصلی آموزش و پرورش در این مقطع سنی می باشد.