طراحی نشانه گروه ساختمانی نوین طرح

نشانه تصویری، نشانه‌ای است که میان صورت و مفهوم آن شباهتی عینی و تقلیدی است. این نشانه ها داستانی را به شیوه ای بسیار ساده و همه فهم و فارغ از محدودیت های زبانی روایت می کند.
در طراحی نشانه نوین طرح سعی شده کلمه نوین به صورت مخفی طراحی شود که با کمی دقت در طرح ساختمان متوجه آن خواهید شد.

نشانه تصویری