پولاریس یک واژه انگلیسی به معنی ستاره قطبی می باشد و طبق قوانین ثبت، اجازه ثبت برند لاتین در ایران وجود ندارد. به همین دلیل با همفکری سفارش دهنده، کلمه را به دو بخش پل + آریس (به معنی جشن و شادی) تقسیم کردیم و لوگوی فارسی آن زیرکانه طراحی گردید به گونه ای که هم کلمه جدا و هم سرهم (پلاریس) خوانده میشود.  لوگوتایپ فارسی ثبت شد و به واسطه آن هم لوگوتایپ انگلیسی به ثبت رسید.
لوگوتایپ پولاریس در سال ۱۳۹۶ و برای برندی باتری خودرو طراحی شده است.