طراحی و صفحه‌آرایی کتاب سفید و سیاه

طراحی و صفحه‌آرایی کتاب سفید و سیاه

کتاب سفید و سیاه همزمان با نمایشی به همین نام برای آشنایی با دست اندکاران آن چاپ شده است

طراحی و صفحه‌آرایی کتاب سفید و سیاه

طراحی و صفحه‌آرایی کتاب سفید و سیاه